Jak pracują pośrednicy w obrocie nieruchomościami?

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami jest zawodem wymagającym szczególnej troski i dbałości o interesy klientów, którzy są przez nich reprezentowani. W przeciągu ostatnich lat znacznej zmianie uległy przepisy regulujące dostęp do wykonywania tego zawodu.

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami jest zawodem wymagającym szczególnej troski i dbałości o interesy klientów, którzy są przez nich reprezentowani

autor: bricksare4me

Wcześniej, zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, aby móc zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomości, konieczne było posiadanie uprawnień do wykonywania tej działalności zawodowej w postaci licencji zawodowej.

O to, by posiadać taką licencję należało:

 • posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,
 • nie być karanym za:
 • przestępstwa gospodarcze,
 • fałszowanie pieniędzy,
 • papierów wartościowych,
 • znaków urzędowych,
 • przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom,
 • składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe,
 • posiadać wyższe wykształcenie, lub mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • odbyć praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa nieruchomościami,
 • posiadać ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami.

W myśl przepisów, czynności należące do obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami mogły także warunkowo wykonywać osoby, nie posiadające licencji. Konieczne było spełnienie jednak warunku dotyczącego pracy pod bezpośrednim nadzorem i na odpowiedzialność doświadczonego pośrednika, który posiada swoją licencję zawodową.

Ustawa deregulacyjna

Jednak ustawa deregulacyjna wprowadzona w 2003 roku przyniosła istotne zmiany w przepisach- całkowicie zlikwidowany został wymóg posiadania licencji pośrednika nieruchomości i zniesiony został wymóg posiadania wyższego wykształcenia, studiów podyplomowych i praktyki zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomości. Obecnie, jedynymi wymogami warunkującymi dokonanie wpisu do rejestru pośredników nieruchomości jest:

 • pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych,
 • posiadanie aktualnego OC ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez nich czynności zawodowych,
 • a także niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw i wykroczeń:
 • za przestępstwa przeciwko mieniu,
 • za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • za przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • za przestępstwa skarbowe.

Comments are Disabled